1. adventná nedeľa 28.1105. 11. 2021

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                                                        web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

1. adventná nedeľa

Za veriacich farnosti

Pondelok

Za prvoprijímajúce deti

Utorok

Sviatok sv. Ondreja, apoštola

+ Jakub a Margita Sčensný č. 118

Streda

+ Jozef Habiňák č. 26

Štvrtok

+ Peter Bjalončík č. 179

Piatok

Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza

1. piatok v mesiaci

+ Matej a Terezia Michna a Jozef a Alžbeta č. 57

Sobota

+ Jozef a Zuzana Džurňák

Nedeľa

2. adventná nedeľa

Za veriacich farnosti

Covidové opatrenia: Keďže máme dovolenú iba individuálnu pastoráciu, kľudne zavolajte na tel. číslo: 0918 222 304 a dohodneme si čas na vyslúženie svätej spovede či podanie svätého prijímania. Po chorých v rámci prvého piatku nepôjdem. Avšak ak by niekto potreboval pomazanie chorých, zavolajte a dohodneme sa na termíne. Sväté omše budem slúžiť súkromne. Zúčastniť sa jej môžu maximálne členovia jednej domácnosti. Dátum a čas si dohodneme dopredu po telefóne. Zavolajte paru dní dopredu a nielen tí, za ktorých je úmysel sv. omše, ale každý, kto má záujem, lebo sa môže stať, že práve tá rodina je napr. v karanténe alebo kvôli iným okolnostiam nemôže prísť a tak bude môcť prísť iná.

Sväté prijímanie: budem podávať von pred kostolom na prvý piatok od 17:30 do 18:30

V ostatné dni vás povzbudzujem k duchovnému svätému prijímaniu a pozeraniu svätých omší cez média. Modlitby pred duch. svätým prijímaním nájdete v článku v sekcii COVID-19:

Pastiersky list na 1. adventnú nedeľu : https://farnosthaligovce.sk/2021/11/pastiersky-list-na-1-adventnu-nedelu/

Zbierka: Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, zbierku na charitu možno podporiť počas nasledujúcich dvoch týždňov do krabičky v kostole alebo priamo na č.ú.: SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071820

Milodary: Pán Boh zaplať za obloženie a upratanie farskej verandy a taktiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľadenie farnosti.

Otázky a odpovede spojené s lockdownom od 25. novembra 2021 :