V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu.

COVID AUTOMAT (kliknite pre ďalšie informácie o aktuálnych podmienkach verejných slávení)

—————————————————————–

ONLINE SVÄTÉ OMŠE (priame prenosy svätých omších je možné sledovať prostredníctvom programu katolíckych médií alebo streamov jednotlivých diecéz a farností)

Televízia LUX | Rádio LUMEN | Rádio Mária  DoKostola.sk

—————————————————————–

DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE (počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby)

Dlhšia verzia

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.

Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.

Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Kratšia verzia:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.

Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

Poznámka: Na túto možnosť upozornili viaceré farnosti; ide o modlitbu svätého Alfonza. Zároveň prinášame text Gabriela Hunčagu (z marca 2020 pre Konzervatívny denník Postoj) o tom, aké úkony duchovného prijímania je možné realizovať v čase bez svätých omší. Hoci ide o text, ktorý bol zverejnený krátko pred pôstnym obdobím 2020, jeho tipy je možné využiť aj v dnešnom čase.

Úkony duchovného prijímania v čase bez svätých omší

V situácii, keď sa v najbližších dvoch týždňoch nebudú môcť konať verejné sväté omše ani pobožnosti, je dôležité zotrvať v spojení s Kristom a Cirkvou ako spoločenstvom veriacich. Je to o to naliehavejšie, že ako kresťania by sme sa nemali zabúdať modliť za tých, ktorí sú koronavírusom postihnutí, a za tých, ktorí sa všemožne snažia zabrániť jeho šíreniu.

Zrušenie slávenia verejných bohoslužieb a náboženských zhromaždení nemá v našom prostredí obdobu a ide o realitu, s ktorou nemáme ani pastoračnú skúsenosť. Preto je na mieste pokúsiť sa nájsť aspoň niekoľko odporúčaní, ktorými by sa deficit náboženskej praxe dal aspoň čiastočne zmierniť.

Je to o to ťažšie, že sme v pôstnom období, do ktorého mnohí z nás vstupovali aj s predsavzatím hojnejšej účasti na svätých omšiach s častejším pristupovaním k Eucharistii. Keďže fyzicky pre vážne a neprekonateľné prekážky táto prax nie je možná, mali by sme sa o to viac usilovať o vzájomnú duchovnú jednotu. Tú môžeme v daných podmienkach vytvárať predovšetkým modlitbou a pôstom.

Fyzickú účasť na svätej omši a svätom prijímaní nám z hľadiska duchovného ovocia nič nenahradí. O to viac by sa naše úsilie malo v týchto dňoch orientovať na alternatívy, ktoré nám aspoň v niečom sprostredkujú živý kontakt s Bohom. Pomocnú ruku podávajú aj nové technológie. Každodenné povzbudenie Božím slovom ponúka prenosmi zo slúženia svätých omší Rádio Lumen a Televízia Lux.  Na oficiálnej stránke Katolíckej cirkvi na Slovensku sú k dispozícii liturgické čítania.

Skvelou pomôckou sú tiež bezplatné aplikácie pre smartfóny ako Missa – elektronický misál, Breviár, Lekcionár, Modlitebník. Elektronický misál ponúka okrem denných čítaní aj modlitby veriacich a celú liturgiu svätej omše. V rodinách či malých skupinkách sa veriaci môžu spolu modliť ruženec, pobožnosť krížovej cesty a podobne (Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Mt 18, 20). Veriaci sa pýtajú, ako to bude s odslúžením intencií. Preto by mali kňazi vo farnostiach ľudí ubezpečiť, že prijaté termínované intencie budú riadne odslúžené.  

Pre mnohých veriacich je nemožnosť zúčastniť sa na svätých omšiach smutnou správou. Hovorí sa, že čím väčšie odlúčenie, tým väčšia radosť pri opätovnom stretnutí. Preto môžeme najbližšie dva týždne prijať aj ako výzvu a čo najlepšie sa pripraviť na stretnutie so sviatostným Kristom v liturgii svätej omše v závere pôstneho obdobia. Sv. Ján nás k tomu povzbudzuje týmito slovami: Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť a Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme (Jn 16, 20 a 22).

V tradícii predchodcov inštitucionalizovaných foriem mníšstva nebolo nijakou zvláštnosťou, keď sa pustovníci rozptýlení v púšťach dnešného Egypta stretávali kvôli sláveniu a prijímaniu Eucharistie len raz za niekoľko týždňov. Čas medzitým venovali dôkladnej príprave na prijatie Krista pod spôsobom chleba a vína.

Cirkev ponúka možnosť duchovného prijímania Krista. Vedie nás k nemu túžba po užšom spoločenstve Kristom. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu. Preto osoba, ktorá je správne disponovaná k svätému prijímaniu a za normálnych okolností by k nemu pristúpila fyzicky, prijíma duchovne, ale nie sviatostne, keď urobí úkon duchovného prijímania.

V rámci obmedzených možností sa preto pokúsme aspoň o túto, hoci nie plnohodnotnú náhradu riadneho svätého prijímania. Veď ako povedal sv. Pavol: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (Rim 8, 35, 38-39).

Cirkev ponúka možnosť duchovného prijímania Krista. Vedie nás k nemu túžba po užšom spoločenstve Kristom. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu. 

Dlhšia modlitba pred úkonom duchovného prijímania:

Ježišu, verím, že si v Oltárnej Sviatosti prítomný. Dúfam, že mi dáš všetky milosti, potrebné na dosiahnutie večnej spásy. Ježišu, Bože môj, milujem Ťa nadovšetko. Ježiš, moja jediná láska! Z celého srdca ľutujem, že som Ťa toľko ráz hriechom urazil. Teba, najvyššie dobro, Teba, ktorý si ma zahrňoval nespočetnými dobrodeniami. A Ty sa predsa ku mne približuješ z oltára.

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.

Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Kratšia verzia:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

Úkon duchovného prijímania inšpirovaný sv. Augustínom:

Ježišu, naše vykúpenie, naša láska a naša túžba, Boh z Boha, pomáhaj mi! K tebe volám z hĺbky svojho srdca. Volám ťa dnu do mojej duše. Príď do nej a priprav ju podľa tvojho zaľúbenia! Očisť ju od všetkých škvŕn, posväť ma, svoj chrám, ktorý si vybudoval. Očisti ho od všetkých hriechov. Naplň ho svojou milosťou a zachovaj ju v ňom, aby som bol vždy a naveky dôstojným chrámom pre teba. Vstúp, duchovný Pastier, do mojej duše! Daj, aby som požíval sladkosť tvojej hostiny. Amen.

 

Bratislava 25. novembra (TK KBS)