Telefónne číslo: 0918 222 304                  

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

09:00

Za veriacich farnosti

10:30

Na česť Ducha Svätého

PONDELOK

Slávnosť Zvestovania Pána

18:00

Za správny výber povolania a manželov a manželky

UTOROK

07:00

V škole

Za prvoprijímajúce deti

STREDA

18:00

+ z rod. Volček, Mačutek a Mária Kamenická č. 147

ŠTVRTOK

Spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

 

10:00

+ Andrej Habiňák

PIATOK

18:00

Za účasti detí

+ z rodiny Mačutkovej č. 215

SOBOTA

08:05

+ Jozef Kaličenský č. 8

NEDEĽA

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Poďakovanie: Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do rekonštrukcie parkoviska.

Popoludňajšia pobožnosť na sviatok Božieho milosrdenstva: dnes o 15:00

Úplné odpustky na nedeľu Božieho milosrdenstva: môže získať ten, kto splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a splní ešte k tomu odpustkový skutok. A to: Kto sa nábožne zúčastní pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, alebo aspoň pred verejne vystavenou alebo vo svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou sa pomodli Otče náš a Verím v Boha + pridá povzdych napr. „Ježišu, dôverujem Ti“.

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 08.7. – 12.7. 2024 Cena: 100€ (miništranti 80€).

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.  

Púť do Medžugorie: Termín: 14.8. – 20.8. 2024 Cena: 300€ Záloha: 200€ Program: na plagátiku.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP ), mobilné číslo a či máte svoje cestovné poistenie alebo vás máme my poistiť. Ďalšie info na plagátiku na nástenke.

Zápis do 1. ročníka CZŠ: 10. apríla 2024 o 13:00 v budove školy