Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

09:00

Za veriacich farnosti

10:30

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

08:05

Na úmysel

09:30

ZBP a poďak. za 40. rokov Anny Horníkovej č. 73

UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

08:05

ZBP pre rod. Gurovič, Bednarčík a Rusiňák

STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

18:00

+ František, Ondrej a Anna Habiňák č. 32

ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

10:00

+ rod. Volčekovej č. 191

PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

18:00

+ Margita a Jakub Sčensný

SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

08:05

ZBP a poďak. za 70. rokov Dušana Habiňáka č. 91

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami. Na 1. piatok 1 hodinu.

Vyložená sviatosť oltárna: v piatok 1 hod. pred svätou omšou. Prvá pol hodina bude tichá súkromná poklona. Druhá pol hodina do sv. omše bude modlitba posvätného ruženca za pokoj a mier vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Poďakovanie: Úprimné Pán Boh zaplať všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné slávenie Veľkonočných sviatkov.

Popoludňajšia pobožnosť na sviatok Božieho milosrdenstva: v nedeľu o 15:00

Úplné odpustky na nedeľu Božieho milosrdenstva: môže získať ten, kto splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a splní ešte k tomu odpustkový skutok. A to: Kto sa nábožne zúčastní pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, alebo aspoň pred verejne vystavenou alebo vo svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou sa pomodli Otče náš a Verím v Boha + pridá povzdych napr. „Ježišu, dôverujem Ti“.

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 08.7. – 12.7. 2024 Cena: 100€ (miništranti 80€).

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.  

Púť do Krakova na sviatok Božieho milosrdenstva: Organizuje p. Semančíkova zo SSV. Zapíšte sa vzadu na stolíku. Ďalšie info na plagátiku na nástenke.

Púť do Medžugorie: Termín: 14.8. – 20.8. 2024 Cena: 300€ Záloha: 200€ Program: na plagátiku.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP ), mobilné číslo a či máte svoje cestovné poistenie alebo vás máme my poistiť. Ďalšie info na plagátiku na nástenke.

Zápis do 1. ročníka CZŠ: 10. apríla 2024 o 13:00 v budove školy

 

  1. etapa pastoračného plánu: Túto nedeľu sa začína 3. etapa pastoračného plánu Ježišova cesty do Emauz. Počas nej budeme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii a novými spôsobmi objavovať možnosti, ako byť aktívnou súčasťou každej svätej omše. Na tento účel sme pre vás pripravili špeciálne pozvánky, ktoré si môžete zobrať pri východe z kostola. Prosím, všimnite si, že pozvánka obsahuje návod, ako môžete prinášať osobné obetné dary. Boh má moc premieňať všetko v našom živote. Stačí mu to dať. Slávenie Eucharistie je pre nás kresťanov miestom premeny. Nech radosť z vykúpenia prenikne naše životy a spojí ich s Kristovou dokonalou obetou.