Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Pondelok

17:00

+ Tomáš Mudrák

Utorok

06:30

roráty

Za prvoprijímajúce deti

Streda

Spomienka sv. Lucie, panny a mučeníce

17:00

+ Jakub a Mária Palubová a ich deti

Štvrtok

Spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

08:15

pre škôlku

+ Žofia č. 17

Piatok

17:00

za účasti detí

+ Marián Šromovský ml. č. 187

Sobota

06:30

roráty

+ Andrej Marek č. 19

Nedeľa

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – Gaudete

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami večer a po rorátnych svätých omšiach – koľko bude treba.

 

Milodary: Na opravu organa bohuznáma rodina 100€, pani Bjalončíková č. 29 100€, bohuznáma rodina 100€, na kostol rodina Želonková č. 172 100€ a z krstu Kláry Kocibášovej 100€.

Ďakujem chlapom za zaizolovanie miništrantskej sakristie, za inštaláciu zásuvky a spojazdnenie ohrievača pre miništrantov.

Chcem sa vám srdečne poďakovať, lebo myslím, že väčšia polovica rodín z Haligoviec (aj od inokadiaľ) prispela svojimi milodarmi na opravu organa či fary alebo aj zadarmo prácou na oprave fary. Ešte to nemám zrátane, lebo stále nosíte peniažky a tak to presnejšie vyhlásim na Silvestra.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Zbierka: na charitu činila 276€.

 

Misijný koláč: Vyzbierané milodary v sume 192 budú zaslané na potreby Pápežských misijných diel. Za finančnú podporu Pán Boh zaplať!

 

Predvianočná svätá spoveď:

Spišská Stará Ves                                               – nedeľa      17.12. od 14:00 do 16:00

Veľká Lesná, Matiašovce                                   – pondelok 18.12. od 17:30

Lechnica a Červený Kláštor, Veľká Franková   – utorok      19.12. od 17:30

Lesnica, Reľov, Jezersko                                    – streda       20.12. od 17:30         

Haligovce, Hanušovce                                       – štvrtok      21.12. od 17:30