Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Misijná nedeľa

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Pondelok

17:00

Poďakovanie za 30r. spoločnéh života manželov Džurňákových a vyprosenie ZBP do ďalších rokov života č. 95

Utorok

7:00

v škole

ZBP pre členky ruže p. Marekovej č. 19

Streda

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina v Spišskej Kapitule

17:00

+ Václav, Paulína, František, Žofia, František a Jaroslav Želonka č. 108

Štvrtok

08:05

+ Marián Šromovský č. 204

Piatok

17:00

za účasti detí

Poďakovanie za 80r. života Františka Habiňáka a vyprosenie ZBP do ďalších rokov života

Sobota

Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

08:05

ZBP pre členky ruže p. Nadžadyovej č. 189

Nedeľa

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami.

 

Októbrové pobožnosti: O 16:45 sa začína modliť posvätný ruženec.

 

Podielové knihy SSV: si môžete vyzdvihnúť u p. Talárovej č. 165. Členské je 10€.

 

Zbierka: Dnes je zbierka na misie. Tento rok bude venovaná farnostiam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Milodary: Na opravu orgánu bohuznámy pán 50€, bohuznáma rodina 150€, bohuznáma rodina 100€, rodina Talárová č. 84 100€ a bohuznáma rodina 100€. Pán Boh zaplať.

 

Zmena času: O týždeň, v noci z 28. na 29. 10., sa mení čas. O 3:00 si posunieme o 1 hodinu dozadu na 2:00. Teda o 1 hodinu spíme dlhšie.

 

Duchovná obnova otcov: V dňoch od 1. – 3. decembra 2023 sa uskutoční v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí už po tretí krát duchovná obnova venovaná otcom, ktorú povedie duchovný otec, kňaz Juraj Sedláček. Duchovná obnova je určená všetkým otcom, v istom zmysle chce nadviazať na predchádzajúce stretnutia, je však určená aj pre nových záujemcov. Tentokrát sa uskutoční na začiatku adventného obdobia, aby sme sa vydali na cestu za Spasiteľom, ktorému sa chceme aj v tieto dni klaňať a prosiť ho o požehnanie pre rodiny. V programe sú prednášky otca Juraja, sväté omše, adorácia, spoločná modlitba, ale aj neformálne stretnutia. Prihlásiť sa môžete na internetovej či facebookovej stránke kňazského seminára vyplnením elektronickej prihlášky: ks.kapitula.sk