Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

8:05

+ Mária a Ján Nedoroščík a ich deti č. 246

Utorok

18:00

+ Marta a Marián Šromovský č. 187

Streda

7:00

v skole

Za prvoprijímajúce deti

Štvrtok

18:00

ZBP a poďakovanie za 15 rokov spoločného života

Manželov Marekových č. 19

Piatok

svätá omša za účasti detí

18:00

+ Anna Bjalončíková č. 130

Sobota

8:05

+ Mária a Matej Bjalončík č. 34

Nedeľa

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Popoludňajšia pobožnosť na sviatok Božieho milosrdenstva: dnes o 15:00

Úplné odpustky na nedeľu Božieho milosrdenstva: môže získať ten, kto splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a splní ešte k tomu odpustkový skutok. A to: Kto sa nábožne zúčastní pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, alebo aspoň pred verejne vystavenou alebo vo svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou sa pomodli Otče náš a Verím v Boha + pridá povzdych napr. „Ježišu, dôverujem Ti“.

Milodary: Z pokladničky od Božieho hrobu sme poslali 295€. Rodina Krupková a Habiňáková z č. 32 prispeli na kostol dokopy 100€. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Collevalenza, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.