lefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

2. PÔSTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

14:00

Pohreb: + Tomáš Mudrák

Utorok

14:00

Pohreb: + Andrej Marek

Streda

8:05

+ Jozef Mačutek

Štvrtok

17:00

+ Alžbeta a Vojtech Želonka č. 36

Piatok

svätá omša za účasti detí

17:00

Poďakovanie za 40r. života Mariany a vyprosenie ZBP do budúcnosti č. 242

Sobota

8:05

     + Ondrej a Andrej č. 204

Nedeľa

3. PÔSTNÁ NEDEĽA

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny a za tých, ktorí sa postarali o obed pre bohoslovcov

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť ružencové spoločenstvá. O týždeň miništranti.

Milodary: z pohrebu Františka Mačuteka 200€. Na charitu – zbierka z minulej nedele činila  221,2 €.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

  

Zemetrasenia v Turecku a Sýrii: účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišská charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete vzadu na stolíku alebo na: https://marysmeals.sk/2percenta,             

https://ks.kapitula.sk/sk/2

https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/