Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

Pondelok

17:00

ZBP pre Františka č. 173

Utorok

Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza

17:00

ZBP a poďakovanie pri 60 výročí Marty

č. 167

Streda

v škole

7:00

+ Ján Krišanda č. 19

Štvrtok

Sviatok Obetovania Pána – Hromnice

27. svetový deň zasväteného života

17:00

Poďakovanie za 15 r. manželstva Jána a Martiny a vyprosenie ZBP do ďalších rokov spoločného života č. 242

Piatok

Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Prvý piatok

17:00

+ Helena Bjalončíková a Vojtech Habiňák

č. 35

Sobota

Spomienka Panny Márie

Fatimská sobota

8:05

Za živých členov ruže p. Gondekovej č. 87

Nedeľa

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

 

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami večer.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Hromničky: Prineste si sviečky na požehnanie.

Svätoblažejské požehnanie: na sviatok sv. Blažeja   udelím individuálne požehnanie.

Vyložená sviatosť oltárna:utorok a piatok od 16:00 – 16:30 súkromná poklona. Od 16:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Fatimská sobota: Modlitbu posvätného ruženca a aj ostatné modlitby sa spoločne pomodlime o 7:30. Po nich bude nasledovať svätá omša.

Milodary: z pohrebu Alžbety Habiňákovej 200€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Nedeľa Katolíckej univerzity: Posledná januárová nedeľa, tohto roku 29. januára 2023, sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov.

A tak ako každý rok, aj tentoraz vám zasielame list rektora KU…

 

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto
nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky
manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a
spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma
čakal tam „vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade
mi to dalo veľmi veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne
prepájať s mojou prácou. No podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna,
pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila som sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny,
neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať vpred. Pamätám sa, ako
pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. Myslím si,
že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa Katolícka univerzita líši od ostatných.“

Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v
Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím
poslaním formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie
pridať sa k nám a vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.

Jaroslav Demko
rektor KU v Ružomberku