elefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedeľa Božieho slova

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

Pondelok

17:00

ZBP pre rod. Selepovú a Volčekovú

Utorok

Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

17:00

ZBP a poďakovanie pri 60 výročí Marty č. 167

Streda

Sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola

v škole

7:00

Za birmovancov

Štvrtok

Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov

17:00

+ Mária, František a Ingrida č. 132

Piatok

17:00

+ Martin Matiko č. 125

Sobota

Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

8:05

ZBP pre rod. Bednarčíkovú č. 130

Nedeľa

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami.           

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18.1. do 25.1. 2023 Počas neho možno získať úplné odpustky, keď sa zúčastnite na niektorej z bohoslužieb.

Milodary: bohuznáma rodina 150€, rodina Štefaňáková 100€, František Bjalončík 100€, bohuznáma rodina  100€, Marta Vittková 50€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Duchovné cvičenia: dávame do pozornosti ponuky DC s názvom „Nebo – dôvod mojej existencie“. Viac na plagáte.