Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Pondelok

17:00

+ Anna Michnová č. 103

Utorok

17:00

+ Ján a Jaroslav č. 32

Streda

Sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky

17:00

+ Vojtech a Alžbeta Želonková č. 36

Štvrtok

Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

07:00

+ Ján Džurňák č. 115

Piatok

Sviatok sv. Martina z Tours, biskupa

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

Sobota

Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

17:00

Na úmysel kňaza

???   je otázne či bude, závisí to od skončenia práce – oznámime rozhlasom i na internete  ???

Nedeľa

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

11:00

von na cintoríne

Za veriacich farnosti

Svätá spoveď: 30min. pred svätými omšami.

Inštalácia rekuperácie v kostole: Od štvrtka do soboty budú prebiehať práce v kostole. Preto svätá omša v piatok bude v škole. A v sobotu večer je otázne, či bude, závisí to od toho, kedy skončíme. Preto prosíme chlapov hlavne na štvrtok, kedy bude treba posunúť lavice. A potom v sobotu, keď ich bude treba vrátiť na miesto. Ozvite sa pánu Karolovi Gurovičovi. A taktiež ženičky na sobotu na upratanie. Ozvite sa pani Vierke Rusiňákovej.

Aktivita pre deti: Deti, nezabudnite si každú nedeľu a prikázaný sviatok po svätej omši prísť zobrať nálepku. Na budúcu nedeľu bude po svätej omši animovaný biblický príbeh.

Úplné odpustky pre seba na výročie posviacky Lateránskej baziliky získa ten, kto:

  • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom
  • nábožne navštívi katedrálny chrám a sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha
  • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň
  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Milodary na kostol: Z pohrebu Alžbety Habiňákovej Harčaríkovej 200€, z krstu Sáry Bednarčíkovej 100€, bohuznáma rodina 200€, bohuznáma rodina 50€, bohuznámy 500€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Originálne manželské rekolekcie – Je to víkendový program pre manželské páry, ktorý organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Víkend sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2022 v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Sp. Novej Vsi. 

Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov:

Termíny: 25.11 – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022.

Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-starsich-1

Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín: na Spišskej Kapitule v termíne 4.11. – 6.11.2022.

Prihlásiť sa môžu na túto obnovu zaslaním emailu: vicerektor@kapitula.sk

Viac informácií: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-muzov-otcov-1

Kurz Samuel: A ešte je možnosť aj pre tých chlapcov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel – aj o ňom nájdete viac informácií: https://www.kurzsamuel.sk/