Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

+ Ján a Alžbeta Habiňákovi

Utorok

06:30

roráty

Zdravie a Božiu pomoc pre chorého otca

Streda

Sviatok sv. Ondreja, apoštola

07:00

v škole

Za zdravie a ochranu P.M. pre kňaza č.19

Štvrtok

06:30

roráty

+ Mária Kamenická

Piatok

Prvý piatok

17:00

+ Alžbeta Harčaríková

Sobota

Prvá sobota

06:30

roráty

+ Anna Bjalončíková č. 132

Nedeľa

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

 

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami večer. Po ranných svätých omšiach koľko bude treba.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť.. Potom plánujem ísť ku chorým aj tesne pred Vianocami a na prvý piatok v januári nepôjdem.

Vyložená sviatosť oltárna:piatok od 16:00 – 16:30 súkromná poklona. Od 16:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Fatimská sobota: Modlitba posvätného ruženca a aj ostatné modlitby budú po rorátnej svätej omši.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Adventná aktivita pre deti: Budú dve.

  1. Od raja po Betlehem. Každý deň po svätej omši dostanete nálepku a budete si ich postupne lepiť na plagát.
  2. Skladanie betlehemu. Vzadu na stolíku si budete môcť zobrať za dobrovoľný príspevok skladačku betlehemu. My budeme skladať tiež jeden veľký spoločný. Každý deň vylosujeme po svätej omši jedno dieťa, ktoré danú postavičku vymaľuje a potom prinesie pod detský stromček. Tento bude potrebné tiež, ako minulý rok, vyzdobiť. Teda za každú účasť na rorátnej svätej omši, si doma vyrobte nejakú ozdobu a potom keď bude stromček v kostole, tak naň zaveste.

Zbierka: dnes je zbierka na charitu

Adventné vence: Naša rehoľná sestrička spolu s ženičkami a mladými vyrobili niekoľko adventných vencov a ikebán. Môžete si ich po svätej omši zobrať.

Zimné kántrové dni: V stredu, piatok alebo v sobotu. Záväzný je iba 1 deň. Obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.