Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

Za zomrelých z rodiny z č. 183

Utorok

Slávnosť všetkých svätých

08:05

ZBP pre rod. Sekelskú č. 236

09:15

Za veriacich farnosti

Streda

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

07:00 v kostole

Za duše v očistci

17:00

+ Mária a Ján Habiňák č. 204

Štvrtok

17:00

+ Jakub, Margita a Karol Špirka č. 173

Piatok

Spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

prvý piatok

17:00

Za poďakovanie a vyprosenie ZBP do ďalšieho spoločného života Jozefa a Alžbety č. 147

Sobota

Fatimská sobota

17:00

+ Ondrej a Mária Budziňák č. 21

Nedeľa

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Svätá spoveď: v pondelok a piatok od 16:00. Streda, štvrtok a sobota 30min. pred svätými omšami.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť..

Vyložená sviatosť oltárna:piatok od 16:00 – 16:30 súkromná poklona. Od 16:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Aktivita pre deti: Deti, nezabudnite si každú nedeľu a prikázaný sviatok po svätej omši prísť zobrať nálepku. Teda aj v utorok. Na budúcu nedeľu bude po svätej omši animovaný biblický príbeh.

Pobožnosť na cintoríne z príležitosti Spomienky na všetkých zosnulých veriacich: bude v utorok o 15:00.

Pomazanie chorých: Udelím v stredu po večernej svätej omši.

Fatimská sobota: Začíname. V sobotu večer pred svätou omšou sa pomodlite posvätný ruženec sami. A potom spolu so mnou sa pomodlime modlitbu zasvätenia + ostatné modlitby.

Odpustky za duše v očistci od 1. do 8. 11. môže získať ten, kto:

  • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom
  • nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zomrelých
  • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň
  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu
  • treba výlúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Sviečka za nenarodené deti: Fórum života už 20. krát organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Cieľom je pripomenúť si na deti, ktoré sa nemohli narodiť. Fórum života preto pozýva všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, či v oknách svojich domovov.

Zbierka: Zbierka na misie činila 290,6€ . Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Originálne manželské rekolekcie – Je to víkendový program pre manželské páry, ktorý organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Víkend sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2022 v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Sp. Novej Vsi. 

Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov:

Termíny: 25.11 – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022.

Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-starsich-1

Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín: na Spišskej Kapitule v termíne 4.11. – 6.11.2022.

Prihlásiť sa môžu na túto obnovu zaslaním emailu: vicerektor@kapitula.sk

Viac informácií: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-muzov-otcov-1

Kurz Samuel: A ešte je možnosť aj pre tých chlapcov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel – aj o ňom nájdete viac informácií: https://www.kurzsamuel.sk/