Telefónne číslo: 0918 222 304                                                   

Nedeľa

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

+ Anna Michnová č. 103

Utorok

Spomienka sv. Jána XXIII, pápeža

07:00

+ Mária Želonková   

Streda

v škole

nebude

17:00

+ Ján Džurňák č.210

Štvrtok

07:00

+ Jozef a Mária Špirka č. 213

Piatok

17:00

+ František č. 132

Sobota

Spomienka sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi

08:05

Za živé členky ružencového spoločenstva

p. Marekovej č.19

15:00

Sobáš Bjalončík + Žmijovská

Nedeľa

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Svätá spoveď: 30min. pred svätými omšami večer.

Aktivita pre deti: Deti, nezabudnite si každú nedeľu a prikázaný sviatok po svätej omši prísť zobrať nálepku.

A v nedeľu po druhej svätej omši vás pozývam na faru na približne 1 hod. na animovaný biblický príbeh. Týchto príbehov je veľa a tak to bude bývať pravidelne každú nedeľu. Poprosím aj birmovancov, aby prišli pomôcť s občerstvením a už aj ako animátori.

Milodary na kostol: zo sobáša Kohutovič – Talárová 50€ a bohuznáma 20€ . Pán Boh zaplať.

Októbrové pobožnosti: Pol hodiny pred sv. omšami sa budeme modliť posvätný ruženec tak ako doteraz, avšak môžeme pri ňom získať úplné odpustky, ak splníme:

  1. Modlíme sa ho nie súkromne, ale verejne napr. v kostole, spoločenstvách, rodinách…,
  2. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku,
  3. Splniť 3 zvyčajné podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Počas októbra budú bývať sväté omše v soboty ráno, kedy sa budeme spoločne so všetkými členmi ružencových spoločenstiev modliť posvätný ruženec. A hneď po ňom bude svätá omša.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marián Bjalončík, syn + Mateja a + Jozefíny r. Bartošovej bývajúci v Haligovciach a Nikola Žmijovská dcéra Jozefa a Ivety r. Hudačekovej bývajúca v Lendaku sa ohlasujú po 3. krát.

 

Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov:

Termíny: 25.11 – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022.

Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-starsich-1

Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín: na Spišskej Kapitule v termíne 4.11. – 6.11.2022.

Prihlásiť sa môžu na túto obnovu zaslaním emailu: vicerektor@kapitula.sk

Viac informácií: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-muzov-otcov-1

Kurz Samuel: A ešte je možnosť aj pre tých chlapcov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel – aj o ňom nájdete viac informácií: https://www.kurzsamuel.sk/