Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za živé členky ružencového spoločenstva

p. Nadžadyovej č.189

09:15

Za birmovancov

Pondelok

18:00

+ Mária Kamenická

Utorok

Spomienka sv. Františka z Assisi

18:00

+ Jozef Vittko č. 169

Streda

Spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny

 

07:00

v škole

+ Jozef Marek č. 19

Štvrtok

18:00

Poďakovanie za 10 rokov manželstva

Piatok

Spomienka Ružencovej Panny Márie

Prvý piatok

18:00

+ Alžbeta a Vojtech Želonka č.36

Sobota

08:05

Za živé členky ružencového spoločenstva

p. Pirhalovej č. 230

Nedeľa

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď:utorok, štvrtok a piatok 1 hodinu pred svätými omšami večer.

Ku chorým pôjdem v piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť..

Vyložená sviatosť oltárna:utorok a štvrtok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca v utorok za odvrátenie vojny a pokoj vo svete a v štvrtok za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Aktivita pre deti: Deti, nezabudnite si každú nedeľu a prikázaný sviatok po svätej omši prísť zobrať nálepku.

Októbrové pobožnosti: Pol hodiny pred sv. omšami sa budeme modliť posvätný ruženec tak ako doteraz, avšak môžeme pri ňom získať úplné odpustky, ak splníme:

  1. Modlíme sa ho nie súkromne, ale verejne napr. v kostole, spoločenstvách, rodinách…,
  2. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku,
  3. Splniť 3 zvyčajné podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Počas októbra budú bývať sväté omše v soboty ráno, kedy sa budeme spoločne so všetkými členmi ružencových spoločenstiev modliť posvätný ruženec. A hneď po ňom bude votívna svätá omša o P. Márii.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marián Bjalončík, syn + Mateja a + Jozefíny r. Bartošovej bývajúci v Haligovciach a Nikola Žmijovská dcéra Jozefa a Ivety r. Hudačekovej bývajúca v Lendaku sa ohlasujú po 2. krát.