Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ Mária, Jakub, František, Benjamín Mačutek č. 201

Utorok

Spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

18:00

Poďakovanie za 25 rokov spoločného života Eduarda a Jany č. 92

Streda

Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

 

pre školu

08:00

Te Deum – na koniec školského roka

za veriacich farnosti

18:00

Poďakovanie za 70 rokov života Márie č. 224

Štvrtok

07:00

+ Dušan Kulík č. 35

Piatok

 

18:00

ZBP pre rodiny Gurovič a Bednarčík č. 200

Sobota

Sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie

ODPUST

10:30

Na úmysel

Nedeľa

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami ráno. 1 hodinu pred večernými svätými omšami. Kto by sa nestihol vrátiť pred odpustom z poza hraníc v skôr týždni a ani sa tam vyspovedať, tak ešte budeme dvaja kňazi spovedať v piatok večer po svätej omši.

Ku chorým pôjdem v piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť..

Vyložená sviatosť oltárna: v utorok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Milodary na kostol: rod. Gondeková č. 34 – 100€. Pán Boh zaplať.

Zbierka: Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Úplné odpustky: môže získať ten, kto sa na Slávnosť sv. Petra a Pavla navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha a splní aj ostatné obvyklé podmienky.

Alebo ten, kto zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik…) požehnané pápežom, alebo biskupom a pomodlí sa Verím v Boha a splní aj ostatné obvyklé podmienky.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Dominik Bednarčík, syn Andreja a Anny r. Michnovej bývajúci v Haligovciach a Petra Talárová dcéra Emila a Márie r. Marekovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 2. krát.