Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Najsvätejšej Trojice

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Pondelok

18:00

+ z rodín Oravec a Lizák č. 191

Utorok

Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

18:00

+ Jozef Vittko č. 169

Streda

07:00

ZBP pre rod. Michnovú č.19

Štvrtok

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

18:00

Na úmysel kňaza

Piatok

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho

18:00

+ Andrej a František č. 173

Sobota

Spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie

18:00

+ z rodiny Volček č. 251

Nedeľa

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami večer.

Milodary na kostol: Z pohrebu Anny Michnovej 100€. Pán Boh zaplať.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Úplné odpustky: môže získať ten, kto sa na Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho zúčastní modlitby Najmilší Ježišu… a splní aj ostatné obvyklé podmienky.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Bednarčík, syn Andreja a Anny r. Michnovej bývajúci v Haligovciach a Petra Talárová dcéra Emila a Márie r. Marekovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 1. krát.

 

Dnes je deň otcov