32. nedeľa v cezročnom období 07.10 – 14. 11. 2021

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                                                        web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

32. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

Pondelok

18:00

+ Jozef Irha

von na cintoríne

Utorok

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

18:00

ZBP pre Antona Špirku č. 213

von na cintoríne

Streda

Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

07:00

na úmysel

v kostole

Štvrtok

Sviatok sv. Martina z Tours, biskupa – hlavného patróna našej diecézy

18:00

+ Peter č. 130

von na cintoríne

Piatok

Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

18:00

+ František č. 224

von na cintoríne

Sobota

18:00

+ Jozef a Mária Sagan a Ján Habiňák č. 57

von na cintoríne

Nedeľa

33. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

Spoveď: Sviatosť zmierenia je možné prijať pred alebo po sv. omšiach podľa potreby.

Milodary: Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľadenie farnosti.

Úplné odpustky pre seba na výročie posviacky Lateránskej baziliky získa ten, kto:

  • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom

  • nábožne navštívi katedrálny chrám a sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha

  • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň

  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu

  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Svetový deň chudobných: Dnes je 5. svetový deň chudobných

Synoda: Od dnešnej nedele sa môžete zapojiť do synody svojimi názormi a postrehmi cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Radoslav Bjalončík, syn Andreja a Tatiany r. Jilkovej, bývajúci v Haligovciach a Kristína Krupcová, dcéra Jána a Jany rod. Višlanovej, bývajúca v Čiernom.

Covidové opatrenia:

Od pondelka 18.10. 2021 je náš okres v čiernej farbe. Počas trvania tohto stupňa ostražitosti sa pri bohoslužbách budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module ZÁKLAD.

  • Kapacita: 1 človek na 25

  • Prekrytie dýchacích ciest: v kostole respirátor, vonka stačí rúško

  • Zoznam účastníkov: povinný – aj vonka – do krabice vhoďte lístok s menom, priezviskom a tel. číslom.

Prosím, aby ste si lístky napísali doma. Kto zabudne, je tam pero a papier. Na každú sv. Omšu – aj vonka – je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V kostole sedíme na značkách a vonka dodržiavajme 2m rozostupy – rodina môže byť pri sebe.

Oznam o synode

Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni.

Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy. Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk.

K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.

Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.