30. nedeľa v cezročnom období 24.10 – 31. 10. 2021

 

Telefónne číslo: 0918 222 304 web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

30. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

vonka na cintoríne

Pondelok

Výročie posviacky katedrály sv. Martina na Spišskej Kapitule, sviatok

17:00

+ z rod. Volček č. 130

17:45

+ Ján č. 87

Utorok

17:00

+ Michal Džurňák č. 79

17:45

+ Ján, Katarína a Štefan Gurovič č. 200

Streda

7:00

Na úmysel

Štvrtok

Sviatok sv. Šimona a Júdu

17:00

ZBP a poďak. Za 85 r. života pre Alžbetu Habiňákovú č. 204

17:45

+ František Michna č. 152

Piatok

17:00

+ z rod. Vojtaškovič a Mačutek č. 72

17:45

Za živé členky z ruže p. Nadžadyovej č. 189

Sobota

17:00

+ Ján a Pavol Suchý č. 147

17:45

ZBP pre Ľudovíta

Nedeľa

31. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

vonka na cintoríne

Spoveď: Sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodiny pred sv. omšami.

Októbrové pobožnosti: Pol hodiny pred sv. omšami – môžeme pri ňom získať úplné odpustky.

Milodary: z krstu Lukáša Habiňáka 100€. Pán Boh zaplať taktiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľadenie farnosti.

Audio kniha Svätého Písma:

Môžete si zakúpiť vzadu na stolíku nahovorenú knihu prísloví. Výrobná cena jedného CD je 6€.

Taktiež sú tam aj iné materiály. Ich cena je dobrovoľná. Prispejete tým na opravu farskej budovy.

Misijná nedeľa: Dnes je Misijná nedeľa. Po svätej omši bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Zmena času: O týždeň, v noci z 30. na 31. 10., sa mení čas. O 3:00 si posunieme o 1 hodinu dozadu na 2:00. Teda o 1 hodinu spíme dlhšie.

Prvé výročie úmrtia biskupa Štefana: Oznamujeme vám, že dňa 28. októbra 2021, na sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu, si pripomenieme 1. výročie úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. V tento deň bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 16.00 hod. celebrovaná svätá omša obetovaná za spásu jeho nesmrteľnej duše.

Synoda: Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7.11.2021 bude v celej Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na spoluprácu.

Covidové opatrenia:

Od 18.10. 2021 je náš okres čiernej farbe. Počas trvania tohto stupňa ostražitosti sa pri bohoslužbách budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module ZÁKLAD.

  • Kapacita: 1 človek na 25

  • Prekrytie dýchacích ciest: v kostole respirátor, vonka stačí rúško

  • Zoznam účastníkov: povinný – aj vonka – do krabice vhoďte lístok s menom, priezviskom a tel. číslom.

Prosím, aby ste si lístky napísali doma! Kto zabudne, je tam pero a papier. Na každú sv. omšu -aj vonka – je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V kostole sedíme na značkách a vonka dodržiavajte 2m rozostupy – rodina môže byť pri sebe. Rodina, ktorá má v konkrétny deň úmysel sv. omše, si pozve na sv. omšu 10 ľudí, ktorí sa príďte aj 30 min. pred sv. omšou vyspovedať – “dušičková” sv. spoveď.