1. nedeľa v cezročnom období 26.9. – 03. 10. 2021

 Telefónne číslo: 0918 222 304

Nedeľa

27. nedeľa v cezročnom období

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

ZBP pre rodiny z č. 230

11:00

Na úmysel

Pondelok

Spomienka sv. Františka Assiského

18:00

ZBP pre členky ružencového spoloč. pani Pirhalovej č. 230

Utorok

Spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny

18:00

+ Ján a Alžbeta Habiňák a Jozef Bjalončík č. 65

Streda

7:00

Za uzdravenie Svetlany

Štvrtok

Spomienka Ružencovej Panny Márie

18:00

+ Jozef Irha

Piatok

18:00

Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine

Sobota

18:00

+ Peter Bjalončík č. 179

 

Nedeľa

28. nedeľa v cezročnom období

 

 

8:05

Na úmysel

9:30

Za veriacich farnosti

11:00

Za prvoprijímajúce deti

Spoveď: Sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodiny pred sv. omšami.

Októbrové pobožnosti: Pol hodiny pred sv. omšami sa budeme modliť posvatný ruženec ako doteraz, avšak možeme pri ňom získať úplné odpustky, ak splníme:

  1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
  2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
  3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaneho zvyku.

Milodary na kostol: bohuznáma na opravu fary 20€

Audio kniha Svätého Písma:

Môžete si zakúpiť vzadu na stolíku nahovorenú knihu prísloví. Výrobná cena jedného CD je 6€.

Taktiež sú tam aj iné materiály. Ich cena je dobrovoľná. Prispejete tým na opravu farskej budovy.

Výlet pre mladých: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na nástenke a www.komisia.sk.

Sväté omše za život: Aj v tomto roku 2021 pokračuje už 9. ročník projektu slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života a ochrany rodiny. V tomto roku pre Spišskú diecézu pripadol mesiac október, počas ktorého v 31 farnostiach sa budú slúžiť sväté omše na tento úmysel:

Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine.“

Covidové opatrenia:

Od pondelka 27.9. 2021 je náš okres v bordovej farbe.  Počas trvania tohto stupňa ostražitosti sa pri bohoslužbách budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní).

–           Kapacita: 25% 

–           Zoznam účastníkov: povinný

–           Prekrytie dýchacích ciest: respirátor

Pri vchode do kostola bude označená nádoba, do ktorej pri vstupe vhodíte lístok so svojím menompriezviskom a tel. číslom. Prosím, aby ste si lístky napísali doma!!! Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V prípade, že si zabudnete lístok napísať, bude pri vchode pripravené pero a papier. Pridávam 1 sv.omšu navyše a spolu so sobotnou večer budú 4 nedeľné. Preto aj dedinu rozdelíme v nedeľu na 4 časti a každá bude mať svoj termín svätej omše. A v kostole budú na laviciach značky. Na značku nech si sadne jeden človek, prípadne dvaja – ak sú z tej istej domacnosti.

Vyšný koniec – Po kostol

nedeľa 2.

Od kostola – Po Rusiňáka

nedeľa 3.

Od Rusiňáka – Po križovatku, aj bytovka

sobota

Pod skalou

nedeľa 1.