26. nedeľa v cezročnom období 26.9. – 03. 10. 2021

 

Telefónne číslo: 0918 222 304

Nedeľa

26. nedeľa v cezročnom období

8:05

+ Jozef, Alžbeta, Matej, Anna č. 11

9:30

Za veriacich farnosti

11:00

Na úmysel

Pondelok

Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

18:00

+ Jozef Bjalončík č.132

Utorok

18:00

+ Ondrej Nadžady č. 189

Streda

Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

7:00

+ Michal Džurňák č. 79

Štvrtok

Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

+ František Michna č. 152

Piatok

Spomienka sv. Terézie Ježiškovej – z Lisieux, panny a učiteľky Crkvi

Prvý piatok

18:00

+ Vojtech a Alžbeta Marek č. 228

19:00

Na umysel

Sobota

18:00

Poďakovanie za 48 r. spoločného života Ján a Mária Špirka č. 43

19:00

Pre birmovancov – Na umysel

Nedeľa

27. nedeľa v cezročnom období

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

ZBP pre rodiny z č. 230

11:00

Na úmysel

Spoveď: Sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodiny pred sv. omšami v pondelok, utorok a v v stredu. Vo štvrtok a piatok pred prvou sv. omšou – hodinu. V piatok pôjdem ku chorým od 8:30.

Vyložená sviatosť oltárna: vo štvrtok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti.

Októbrové pobožnosti: Pol hodiny pred sv. omšami sa budeme modliť posvatný ruženec ako doteraz, avšak možeme pri ňom získať úplné odpustky, ak splníme:

  1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
  2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
  3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaneho zvyku.

Milodary na kostol: zo sobáša Talár-Šromovská 50€, bohuznáma 100€

Birmovanci: V sobotu je pre vás sv. omša o 19:00.

Audio kniha Svätého Písma: Môžete si zakúpiť vzadu na stolíku nahovorenú knihu prísloví. Výrobná cena jedného CD je 6€. Taktiež sú tam aj iné materiály. Ich cena je dobrovoľná. Prispejete tým na opravu farskej budovy.

Dnes je zbierka pre Kubu: Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

Covidové opatrenia:

Od pondelka 27.9. 2021 je náš okres v bordovej farbe.  Počas trvania tohto stupňa ostražitosti sa pri bohoslužbách budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní).

–           Kapacita: 25% 

–           Zoznam účastníkov: povinný

–           Prekrytie dýchacích ciest: respirátor

Pri vchode do kostola bude označená nádoba, do ktorej pri vstupe vhodíte lístok so svojím menompriezviskom a tel. číslom. Prosím, aby ste si lístky napísali doma!!! Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V prípade, že si zabudnete lístok napísať, bude pri vchode pripravené pero a papier. Pridávam 1 sv.omšu navyše a spolu so sobotnou večer budú 4 nedeľné. Preto aj dedinu rozdelíme v nedeľu na 4 časti a každá bude mať svoj termín svätej omše. A v kostole budú na laviciach značky. Na značku nech si sadne jeden človek, prípadne dvaja – ak sú z tej istej domacnosti.

Vyšný koniec – Po kostol

nedeľa 1.

Od kostola – Po Rusiňáka

nedeľa 2.

Od Rusiňáka – Po križovatku, aj bytovka

nedeľa 3.

Pod skalou

sobota