Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

PALMOVÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

18:00

+ z rod. Valkovských č. 216

Utorok

18:00

+ Anna, Jozef, Ján Paluba a Mária Sebeková č. 240

Streda

18:00

+ Mária a Vasil Rinkovský

Štvrtok

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

 

18:00

Na úmysel

Piatok

PIATOK UTRPENIA PÁNA

15:00

obrady

Sobota

SVӒTÁ SOBOTA

18:30

Na úmysel

Nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

09:00

Za veriacich farnosti

10:30

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Svätá spoveď: 1 hod pred svätými omšami od pondelka do stredy. Ku chorým pôjdem v utorok ráno

okolo 9:00. Opäť nahláste, ku komu mám prísť.      Palmová nedeľa:  Spišská Stará Ves: 14:00 – 15:15          

Vyložená sviatosť oltárna: v pondelok, utorok a stredu 1 hod. pred svätými omšami. Prvá pol hodina bude tichá súkromná poklona. Druhá pol hodina do sv. omše bude modlitba posvätného ruženca za odprosenie našich hriechov a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Zasvätenie ľudstva, osobitne Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: v pondelok.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude.

Zmena času: O týždeň sa zo soboty 30.3. na nedeľu 31.3. mení čas o hodinu dopredu – z 2:00 na 3:00.

Krížové cesty: dnes o 15:00 sa budú modliť muži, na Veľký piatok o 9:00 členovia zboru.

Milodary: rodina Šromovská č. 125 na kostol 100€, bohuznáma rodina na potreby kostola a fary 200€. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom činila 302€. Za vašu štedrosť srdečné Pán Boh zaplať.

Svätá omša svätenia olejov: Vo štvrtok Pánovej večere o 9:00 v Spišskej Kapitule. Ste na ňu srdečne pozvaní.

Prísny pôst na Veľký piatok: Zaväzuje každého od 18ho – 60ho roku života: nejesť mäso a bezmäsitého pokrmu sa najesť 1x do sýta a 2x  trocha zajesť. Od 14teho do 18teho roku je záväzok nejesť mäso, ale môžem bezmäsitý pokrm jesť koľko krát chcem. Tento pôst nejde naradiť iným skutkom. Kto nedodrž má ťažký hriech.

Film na tému utrpenia Pána: V Piatok Utrpenia Pána o 18:00 na fare.

Poklona pri Božom hrobe: v piatok po skončení obradov do 17:30. V sobotu od 10:00 do 18:15.

Úplné odpustky: môže získať ten, kto splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a v jednotlivý deň ešte k tomu odpustkový skutok. A to vo: Štvrtok Pánovej večere – spev „Ctíme túto sviatosť slávnu“

Piatok utrpenia Pána – nábožná účasť na poklone kríža

Svätá sobota – obnova krstných sľubov (priniesť sviečky)

Požehnanie jedla: V nedeľu ráno o 7:00.

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 08.7. – 12.7. 2024 Cena: 100€ (miništranti 80€).

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.  

Diecézne stretnutie mládeže 2024: na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024.

Púť do Krakova na sviatok Božieho milosrdenstva: Organizuje p. Semančíkova zo SSV. Zapíšte sa v zadu na stolíku. Ďalšie info na plagátiku.

Púť do Medžugorie: Termín: 14.8. – 20.8. 2024 Cena: 300€ Záloha: 200€ Program: na plagátiku.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP),  mobilné číslo a či máte svoje cestovné poistenie alebo vás máme my poistiť .