Telefónne číslo: 0918 222 304                                                   

Nedeľa

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

17:00

+ Rudolf a Anna Želonka č. 154

Utorok

07:00

v škole

+ členky ruže p. Marekovej č. 19

Streda

Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza

17:00

ZBP pre rod. Vacikovú č. 148

Štvrtok

17:00

+ Ondrej a Andrej Habiňák č. 204

Piatok

Sviatok Obetovania Pána – Hromnice

27. svetový deň zasväteného života

Prvý piatok

17:00

 

+ Michal Krišanda

Sobota

Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

08:05

+ Jozef a Margita Mačutek č. 169

Nedeľa

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

 

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami večer. Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Nedeľa Katolíckej univerzity: Posledná januárová nedeľa, tohto roku 28. januára 2023, sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov.

A tak ako každý rok, aj tentoraz vám zasielame list rektora KU…

Hromničky: Prineste si sviečky na požehnanie.

Svätoblažejské požehnanie: na sviatok sv. Blažeja udelím individuálne požehnanie.

Vyložená sviatosť oltárna:stredu a štvrtok od 16:00 – 16:30 súkromná poklona. Od 16:30 do svätej omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Fatimská sobota: Modlitbu posvätného ruženca a aj ostatné modlitby sa spoločne pomodlime o 7:30. Po nich bude nasledovať svätá omša.

Milodary: bohuznáma rodina na kúrenie v kostole 100€, z pohrebu Margity Marekovej 200. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.