Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

17:00

+ Jozef a Michal č. 11

Utorok

Spomienka Obetovania Panny Márie

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

Streda

Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice

17:00

+ Justína a František a syn Dušan č. 92

Štvrtok

08:15

+ Andrej Marek č. 19

Piatok

Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov

17:00

za účasti detí

Za ružencové spoločenstvo p. Laindovej č 30

Sobota

08:05

Za poďakovanie pri 60. výroči a ZBP pre Dušana Džurňáka

Nedeľa

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Krista Kráľa

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Svätá spoveď: 30 min. pred sv. omšami.

 

Milodary: Na opravu orgánu rodina Bednarčíková č. 85 200€, rodina Želonková č. 36 100€, pani Rusiňáková č. 204 100€, rodina Habiňáková č. 32 100€, rodina Džurňáková č. 95 200€, bohuznáma rodina 200€, z ruže pani Pirhalovej 100€, bohuznáma rodina 150€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Úplné odpustky pre seba na sviatok Krista Kráľa získa ten, kto:

  • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom
  • nábožne sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia
  • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň
  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

 

Červená streda: Červeným svetlom, ktoré symbolizuje mučeníctvo, sa na budúci týždeň v stredu 22. 11. 2023 na celom svete nasvietia chrámy, významné stavby a monumenty. A tak v modlitbe a manifeste solidarity za prenasledovaných kresťanov sa opäť spoja státisíce ľudí na celom svete.

 

Na budúcu nedeľu je 38. svetový deň mládeže: Milí mladí, komisia pre mládež vás v mene diecézneho otca biskupa Františka pozýva spoločne osláviť svetový deň mládeže. A to v sobotu 25.novembra v Kežmarku alebo v Starej Ľubovni. Program začína v kostole o 10.00 hod. videopozdravom otca biskupa Františka, nasleduje spoločná modlitba a piesne i svedectvá mladých. Stretnutie vyvrcholí svätou omšou a na záver ste pozvaní na agapé – pohostenie.

 

Celodiecézna adorácia: Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozývame na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Táto cesta bude rozdelená na tri etapy a každú etapu začneme adoráciou. Preto vás na túto spoločnú adoráciu pozývame 2.12.2023 o 17:00 hod. do Starej Ľubovne, kde spoločne ako diecézna rodina budeme prosiť o požehnanie.

 

Birmovka: Birmovanci, vyplnenú prihlášku prineste osobne na faru hneď po svätej omši. A to v stredu 7. a 9. ročník a v piatok 6. a 8. ročník