Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

Spomienka sv. Ignáca z Loyoly

18:00

+ Jakub, Mária a Ján č.73

Utorok

Sviatok sv. Alfonza Máriu de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi

8:05

+ Ondrej a Dorota Šimkovič a Vojtech a Katarína Bjalončík č. 205

Streda

porcinkula

18:00

+ Jozef Michna

Štvrtok

8:05

+ Andrej Marek č. 19

Piatok

Spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

Prvý piatok

18:00

ZBP pre rod. Jendrejčák č. 35

Sobota

14:30

Sobáš: Kabát + Mačutková

Nedeľa

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sviatok Premenenie Pána

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami v pondelok, utorok a štvrtok. Štvrtok po rannej svätej omši budem spovedať, dokedy bude treba. Príďte najmä všetky deti. V stredu a piatok večer 1 hodinu.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

Vyložená sviatosť oltárna:

stredu a piatok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Miništrantský futbal: sa kvôli premočenému ihrisku presúva predbežne na ďalšiu nedeľu.

Milodary: Na výmenu okien bohuznáma 100€. Srdečné Pán Boh zaplať.

Porcinkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských a františkánskych kostoloch, v bazilikách minor a katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porcinkuly“. Odpustkový skutok je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbami Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť 3 klasické podmienky sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Josef Kabát, syn Josefa Kindermanna a Rozálie Kabátovej r. Podhájskej bývajúci v Zdiciach – ČR a Anna Mačuteková dcéra + Jozefa a + Margity r. Šoltýsovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 3. krát.

 

Peter Karaš, syn Petra a Márie r. Kundľovej bývajúci v Kamienke a Marianna Želonková dcéra Františka a

+ Márie r. Reszcákovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 2. krát.

 

Róbert Petrík, syn Michala a Oľgy r. Glosíkovej bývajúci v Kamienke a Monika Bjalončíková dcéra Milana a Moniky r. Čenščákovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 1. krát.

 

Blahorečenie celej rodiny: Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny Ulmowcov.

Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 2023 v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na tomto odkaze.