Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

Pondelok

nebude

 

Utorok

Sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

18:00

+ Margita, Karol a Jakub č. 173

Streda

nebude

 

Štvrtok

18:00

+ Jozef a Margita Mačutek č. 169

Piatok

18:00

+ Patrik Urbaňák č. 198

Sobota

Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

8:05

+ z rodiny Oravec a Lizák č. 191

Nedeľa

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: poproste zastupujúceho kňaza.

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 10.7. – 14.7. 2023

Odchod v pondelok ráno o 7:30 z pred fary.

Milodary: Z 25. výročia kňazskej vysviacky venoval Jozef Paluba 1000€. Bohuznámi, ktorý prispeli na tábor i na cestu rôznymi sumami. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Josef Kabát, syn Josefa Kindermanna a Rozálie Kabátovej r. Podhájskej bývajúci v Zdiciach – ČR a Anna Mačuteková dcéra + Jozefa a + Margity r. Šoltýsovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 1. krát.

 

Národný pochod Hrdí na rodinu: V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod Hrdí na rodinu. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu

„Manželstvo chráni deti“. Bližšie informácie sú na stránke https://hrdinarodinu.sk/