Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

ZBP pre rod. Rusiňákovú č. 204

Utorok

Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

18:00

+ Anna Michaľáková č. 212

Streda

Spomienka sv. Václava, mučeníka

 

07:00

v škole

ZBP pre kňaza Jozefa

18:00

+ Jozef a Mária Kaličenský č. 8

Štvrtok

Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

18:00

+ Ján a Magdaléna Nedoroščík č. 102

Piatok

Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Milan Horák č. 92

Sobota

Spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

08:05

+ František Gabrišák a František Želonka č.224

Nedeľa

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za živé členky sv. ruženca p. Nadžadyovej č.189

09:15

Za birmovancov

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Milodary: na kostol: z krstu Diany Želonkovej 50€ a na cintorín birmovanci 550€. Pán Boh zaplať.

Aktivita pre deti: Deti, nezabudnite si každú nedeľu a prikázaný sviatok po svätej omši prísť zobrať nálepku.

Októbrové pobožnosti: Pol hodiny pred sv. omšami sa budeme modliť posvätný ruženec tak ako doteraz, avšak môžeme pri ňom získať úplné odpustky, ak splníme:

  1. Modlíme sa ho nie súkromne, ale verejne napr. v kostole, spoločenstvách, rodinách…,
  2. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku,
  3. Splniť 3 zvyčajné podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Počas októbra budú bývať sväté omše v soboty ráno, kedy sa budeme spoločne so všetkými členmi ružencových spoločenstiev modliť posvätný ruženec. A hneď po ňom bude votívna svätá omša o Panne Márii.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marián Bjalončík, syn + Mateja a + Jozefíny r. Bartošovej bývajúci v Haligovciach a Nikola Žmijovská dcéra Jozefa a Ivety r. Hudačekovej bývajúca v Lendaku sa ohlasujú po 1. krát.