Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

SV. MAREK, EVANJELISTA

18:00

ZBP pre rodinu Talárovcov č. 259

Utorok

18:00

+ František Zemjanek č.132

Streda

07:00

+ z rodiny Chattovej č.19

Štvrtok

18:00

+ Peter Bjalončík č. 178

Piatok

SV. KATARÍNA SIENSKA, PANNA A UČITEĽKA CIRKVI, PATRÓNKA EURÓPY

18:00

+ Mária, Jakub a Anton Mačutek č. 217

Sobota

18:00

+ Ján a Mária Grigľák č. 126

Nedeľa

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Milodary: Z pokladničky od Božieho hrobu sme poslali 238€. Deti počas pôstu vyzbierali svojim zriekaním sa 185€ pre potreby vojnových utečencov z Ukrajiny. Pán Boh zaplať.

Príspevok na opravu cintorína: 30€ na dospelého človeka prosím odneste na obecný úrad.

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu: Dnes o 15:00

Úplné odpustky na nedeľu Božieho milosrdenstva: môže získať ten, kto splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a splní ešte k tomu odpustkový skutok. A to: Kto si nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva pri jeho verejnom vystavení + pridá povzdych napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti“ + Otče náš a Verím v Boha.

Náuka pre birmovancov: V sobotu v rámci sv. omše.

Biskupi Slovenska zo 101. plenárneho zasadnutia KBS vám posielajú povzbudenie:

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.